zob nik دوشنبه 10 مهر 1396 02:30 ب.ظ نظرات ()

اگرچه ذخایر طلا در سراسر جهان مورد اكتشاف ، استخراج و بهرهبرداری قرار گرفته و بسیاری از كشورها در چرخه تولید آن سهیم می‌باشند ولیتولید طلا در جهان بوسیله شش كشور آفریقای جنوبی ، آمریكا ،استرالیا ،چین،كانادا و روسیه كه هر یك سهم قابل ملاحظه ای در تولید طلا دارند كنترل میشود.بیش از 5000 سال از تاریخ اولین معدن طلا در روی سیاره ما می گذرد. در این مدت بیش از 130000 تن طلا از معادن استخراج  شده است.

مقدمه ای در مورد تولید طلا

بیش از 5000 سالاز تاریخ اولین معدن طلا در روی سیاره ما می گذرد. در این مدت بیش از 130000 تن طلا از معادن استخراج شده است.بخش اعظم این مقدار طلا بعد ازسال 1500 میلادی تولید شده است و حدود نصف کل مقدار طلای استخراج شده درچهل سال گذشته صورت پذیرفته است. این آمار ساده شتاب جوامع امروزی را دراکتشاف،استخراج و فرآوری طلا نشان می دهد.که میزان سرانه طلا در سال 1800میلادی 3/4 گرم بوده است ولی در سال 1997 نزدیک به 30 گرم می باشد.

در شکل روبرو میزان تولید سالانه جهانی طلا بین سالهای 1840 تا 2000 نشانداده شده است.این میزان در سال 1845 حدود 60 تن در سال بوده است.اولینافزایش چشمگیر در تولید طلای جهان مربوط به سال 1849 می شود.در آن سال کشفکانسارهای طلا در غرب ایالات متحده صورت گرفت.پس از این افزایش چشمگیر درتولید طلا یک روند عمومی کاهش تولید طلا بین سالهای 1860 تا 1880 به چشممی خورد.

از سال 1880 تا 1910 افزایش تولید ادامه می یابد،به طوری که تولیدطلا در این سال به حدود 700 تن در سال می رسد.در این افزایش پیوسته تولیدطلا برای دو دهه،کشف تیپ های جدید کانسارهای طلا و همچنین نیاز روزافزونبرای دستیابی به سرمایه لازم برای توسعه موثر بوده است.از سال 1910 تا کمیبعد از جنگ جهانی اول تولید طلا کاهش شدیدی را نشان می دهد.این روند کاهشتا آغاز دهه سوم قرن بیستم ادامه می یابد.دوره دیگر افزایش تولید طلا ازحدود 1925 آغاز و به شروع جنگ حهانی دوم می رسددر این افزایش تولید همعواملی نظیر قیمت طلا و نیاز به سرمایه برای رهایی از ركود اقتصادی موثربوده است .

 یك كاهش بسیار شدید در تولیدطلا در خلال جنگ جهانی دوم رخ دادهاست و سپس دوره چهارم افزایش تولید طلا آغاز می‌شود. در این افزایش تولیدنیز،نیاز به سرمایه برای بازسازی جوامع بعد از جنگ و توسعه آنها نقش عمدهای ایفا كرده است. این افزایش تولید برای بیشتر از دو دهه ادامه داشته بهطوری كه تولید طلا از 750 تن به نزدیك 1500 تن در سال رسیده است. كشفكانسارهای طلای تیپ كارلین مصادف با این دوره از افزایش تولید طلا در جهان می باشد.

 یك دوره كاهش در تولید طلا در جهان از 1975 شروع وتا سال 1985ادامه می یابد. جالب آنكه این كاهش تولیدمصادف با دوره ای است كه در آنشدید ترین افزایش در قیمت طلا رخ می دهد . این افزایش قیمت طلا كه موجبكاهش عیار اقتصاذی آن گردید مدتی طول كشید تا موجب افزایش مجدد تولید طلاشود ، زیرا خصلت كانسارهای طلا طوری است كه دوره اكتشاف تا بهره برداریآنها طولانی می باشد.

قابل ذكر آنست كه درست در هنگامی كه قیمت طلا در سال 1981 شروع به كاهش گذاشت، تولید طلا دوران جدید افزایش خود را آغاز كرد . این تاخیر افزایش تولید نسبت به افزایش قیمت آن به این واقعیت بر می‌گرددكه قرار دادن یك معدن جدید در خط تولید مدت طولانی زمان می‌برد . پیشرفتفن آوری استحصال طلا در دهه 1980 تاثیر فراوان در افزایش تولید طلا داشت.

   به طور خلاصه اگرچه ذخایر طلا در سراسر جهان مورد اكتشاف ، استخراج و بهرهبرداری قرار گرفته و بسیاری از كشورها در چرخه تولید آن سهیم می‌باشند ولیتولید طلا در جهان بوسیله شش كشور آفریقای جنوبی ، آمریكا ،استرالیا ،چین،كانادا و روسیه كه هر یك سهم قابل ملاحظه ای در تولید طلا دارند كنترل میشود . البته چین با آنكه از نظر ذخایر شناخته شده طلا چندان برجسته وممتاز نیست ولی در سالهای اخیر در رده كشورهای تولید كننده خود را بمقامچهارم رسانده است . سهم آفریقای جنوبی از كل ذخایر شناخته شده طلا در جهانكه حدود 42000 تن می باشد،حدود18000 تن است كه بسیار برجسته و چشمگیرمی‌باشد.

ارزیابی عوامل اقتصادی یك ذخیره طلا:

ارزیابی اقتصادی یك ذخیره تابع عوامل چندی است كه مهمترین آنها عبارتند از :

ماهیت فرایندهای تصمیم گیری ،نوع ملاكهای اقتصادی و تكنیك بكار گرفته شدهبرای ارزیابی.

فرایند تصمیم گیری از هر نوعی كه باشدتا حدو د زیادیتحت تاثیر اطلاعات حاصل از تجربیات قبلی بخصوص انواع اقتصادی آن خواهد بود .این اطلاعات تجربی قبلی می‌تواند ملاك تخمین مجهولات باشد . این مجهولاتعبارتند از :توزیع فضایی كل عیار و عیار قابل استحصال ، مقدار ذخیره كل وذخیره قابل استحصال ، عمق ماده معدنی و پیش‌بینی قیمت طلا در آینده ،مناسب ترین روش معدنكاری ، هزینه های سرمایه گذاری و هزینه عملیات ، حجمپول در گردش و مدت زمان چرخه آن ، ارزش خالص ماده معدنی ،نرخ بازگشتسرمایه، سیاست های دولتی نظیر قوانین مالیاتی و محیط زیست.

بررسی قیمت طلا

برای مدت 100 سال ارزش طلا بر اساس دلارآمریكا، ثابت شده بود(1 اونس تروی 67/20 دلار). سپس در سال 1934 دولتایالات متحده با افزایش قیمت طلا برای هر اونس تروی از 67/20 دلار آمریكاكه از سال 1879 تا این زمان معتبر بوده است، به 35 دلار آمریكا، ارزش دلاررا كاهش داد.

طلا نیز مانند سایر فلزات قیمتی با واحد وزنی تروی(Troy) اندازه گیری می شود. وقتی طلا با فلزات دیگر به صورت آلیاژ در می آید.

طلا نیز مانند سایر فلزات قیمتی با واحد وزنی تروی(Troy) اندازه گیری میشود. وقتی طلا با فلزات دیگر به صورت آلیاژ در می آید، اصطلاح قیراط (Carat) برای بیان خلوص طلا به كار می رود. طلای 24 قیراط طلای خالص میباشد. انگیزه اصلی جستجوی طلا در نهشته های ناشناخته، اصولا بواسطه ارزشذاتی و فطری این عنصر می باشد. قیمت نامعین و ناشناخته طلا در آینده، یكیاز عوامل مهم برای ارزیابی شرایط اقتصادی اكتشاف طلا محسوب می گردد.

درعین حال همانطور كه گرین (1987) اشاره می كند این وابستگی نسبی است و در شرایطجدید به وجود آمده است. ارزش هر اونس طلای استاندارد به میزان 2/1 10 .17. 3 پوند(معادل 22 قیراط و هم ارز 2/1 11 .4 .4 پوند برای هر اونس طلایخالص)، در سال 1717 توسط اسحاق نیوتن، كار فرمای ضرابخانه ارزیابی گردید،كه برای حدود 200 سال با تغییرات ناچیز دوام یافت.

 به طور مشابه با سایرپولهای رایج قیمت رسمی طلا در اشكال استاندارد مختلف، تا اوایل دهه 1930ثابت مانده بود. بنابراین قدرت خرید طلا به عنوان تابعی از تورم و با كاهشعمومی قیمت ها در جهان، به تنهایی افزایش و یا كاهش یافت. به ویژه درشرایط بحران و كسادی، قیمت ثابت طلا شرایطی را فراهم می كرد كه باعث تشویقو امیدواری معدنكاران بخش خصوصی و هجوم آنان جهت اكتشاف و استخراج طلا درقرن نوزدهم می شد.

برای مدت 100 سال ارزش طلا بر اساس دلارآمریكا، ثابت شده بود(1 اونس تروی 67/20 دلار). سپس در سال 1934 دولتایالات متحده با افزایش قیمت طلا برای هر اونس تروی از 67/20 دلار آمریكاكه از سال 1879 تا این زمان معتبر بوده است، به 35 دلار آمریكا، ارزش دلاررا كاهش داد. كه این عامل، نسبت به تشویق و ترغیب تولید روز افزونمعدنكاری طلا در كل جهان، آثار شگرف و قابل تاملی به ارمغان گذاشت. با اینحال ثابت شدن قیمت اسمی طلا همره با نرخ تورم در دهه های 1950 و 1960 سببشد تا استخراج طلا در یك پروسه مداوم، به طور یكنواخت و ثابت رو به نقصانگذارد.

 تا دهه 1960، چندین عامل باعث كاهش اعتماد جهانی، نسبت به استطاعتو توانایی ایالت متحده آمریكا برای بازپرداخت وام ها و سایر بدهی ها، بهشكل طلا شده است. متعاقبا در سال 1968 سیستم دو نرخی طلا (tire_two) ابلاغشد. در نتیجه قیمت رسمی شمش طلای ایالت متحده آمریكا، كه به معاملات پولیدرگیر با طلا در دولت آمریكا، و قیمت طلا در بازار آزاد، وابسته شده بود؛

فارق از تاثیر نوسانات عرضه و تقاضا، برای سایر معاملات شناخته شد.متعاقبآن در سال 1971، بنا به دستور ریاست جمهوری، انتقال طلا به كشورهای دیگرتحت نظارت قرار گرفت. و این باعث شد تا قابلیت تبدیل دلار های آمریكایی بهطلا پایان یابد.از آن زمان به بعد بازار آزاد رونق گرفته است.

تجارت جهانی

بیشتر از یک دهه، قسمت اعظم طلای جهان از طریق زوریخ سوییس به جریان افتادهاست و کشور سوییس جایی است که بانک ها و معامله گران، معاملات و فروش اکثر طلای استخراج شده در آفریقای جنوبی و شوروی را انجام می دهند و لندن برای تنظیم و فیکس نمودن قیمت ها ، همانند قبل، مرکز سنتی باقی خواهد ماند.

 لندن در حقیقت مکانی است که پنج معامله گر مهم شمش طلا که بازار بورس طلای لندن را در دست دارند و روزانه دوبار با یکدیگر ملاقات کرده تا سفارش ها و خریدها را با یکدیگر هماهنگ کنند. قیمتی که سفارش ها و خریدها بر اساس آن بوده و پس از موازنه و نیز تثبیت از طریق سرویس های خبررسانی و بی سیم به عنوان یک خبر مهم به سراسر جهان مخابره می شود. سایر مراکز تجارت مهم و برجسته ی طلا عبارتند از: نیویورک، شیکاگو، وینپگ، پاریس، فرانکفورت، بیروت، جده، هنگ کنگ، بمبئی، سنگاپور و توکیو.

ارتباط تلکس فوری میان مراکز معاملات جهانی، این امکان را به معامله گران و بازرگانان می دهد تا در هر زمان و با روشی واحد نسبت به گسترش بازار عکس العمل نشان داده و بنابراین بهطور مداوم حرکت طلا را در تجارت جهانی بیشتر نمایند. آمار تجارتی طلا در سال های پیش از1978 به واسطه ی گنجایش و تداخل حرکت های پولی بین بانک های مرکزی پیچیدهمی باشند.

 بعد از 15 آگوست سال 1971 که قابلیت تبدیلدلار ایلات متحده به طلا حذف شد، ایالات متحده هیچ طلایی را از ذخایررسمی خود مورد معامله قرار نداد، البته به استثنای 25/1 میلیون اونس شمشفروخته شده در حد فاصله ی زمانی 9-1978 شوروی در بازار جهانی طلا به عنوان یک فاکتور مهمولی متغیر تلقی می شود.

در بعضی از سال ها این کشور 15میلیون اونس طلا به کشورهای بازار مشترک (اقتصاد آزاد) صادر نموده است. در سال 1981صادرات خالص از شوروی و شرق اروپا بالغ بر حدود 9 میلیون اونس می شد. هر چندتا سال 1983 ، این میزان تجارت به حدود 2 میلیون اونس با افزایش فرو شمحصولات شوروی کاهش یافت.

طلای شوروی که در بازار های جهانی مورد معامله قرار می گیرد، دارای خلوص 999/0 درمقایسه با 995/0 برای طلا در دسترس از جانب دیگر منابع می باشد. تعدادی از بانک ها، دلالان و استفاده کنندگان صنعتی طلای با درجه خلوص بالا را ترجیح می دهند.

در سال 1982 ، همچنین آفریقای جنوبی، طلای با خلوص زیاد یعنی (99/99) برای رقابت با طلای شوروی روانه ی بازارهای بین المللی نمود. در سال های اخیر، شوروی حدود یک پنجم واردات طلای ایالات متحده را تامین نموده، اگرچه در خلال سال 1983 از طرف شوروی طلایی به ایالات متحده وارد نشده است.

علاوه بر تجارت شمش طلا، تجارت بین المللی در رابطه با کانی های حاوی کنسانتره ی طلا و طلای قراضه وجود دارد. برای بعضی از کشورها طلای بازیابی شده از کانی های وارداتیو قراضه، ممکن است درصد مهمی از کل تولید طلایشان را تامین نماید.

در ژاپن برای مثال، طلا به عنوان یک محصول فرعی ازکنسانتره های فلز ما در وارداتی، بازیابی می شود که راسا مشخص می باشد و بالغ برتقریبا 80% تولید طلای ژاپن در خلال سال 1983 می شود. طلا همچنین به طور بین المللی به عنوان یک جزء و مولفه که از مس خام تصفیه نشده، تنها بعد از پالایش در بیروناز کشور مبدا بازیابی می شود، به جریان می افتند.

بسیاری از کشورهای تولیدکننده ی طلا، فروش طلای تهیه شده در داخل کشور را ممنوع کرده اند ولی درعوض لازم می دانند به عنوان یک دارایی ملی در مراکز دولتی حفظ و نگهداری گردد.

اهمیت طلا در اقتصاد و سیستم پولی

اگر بخواهیم در اصلاح پایداری قیمت‌ها و اعتماد به پول رایج خاصی موفق باشیم باید ارتباط آن را با طلا تقویت كنیم.

تحت شرایط ثابت از نرخ مبادلات پولی، حتی با رشد اقتصادی بسیار سریع، موازنه مالی جهان وقتی قابل حصول است كه افزایش كل ذخایر پولی بین المللی منطبق بر افزایش تولید طلا باشد نه منطبق بر افزایش یك نوع ذخیره پولی خاص مانند دلار...

اهمیت طلا به عنوان یك منبع ثروت و همچنین نقش كنترلی آن در سیستم پولی جهان كه به عنوان نیروی محركه اصلی در اكتشاف، استخراج و تولید طلا مطرح می‌باشند.

اهمیت طلا به عنوان یك منبع ثروت و همچنین نقش كنترلی آن در سیستم پولی جهان كه به عنوان نیروی محركه اصلی در اكتشاف، استخراج و تولید طلا مطرح می‌باشند. اگرچه روابط متقابل پول و طلا بسیار پیچیده است و روابطی كه در قطعی بودن آن اتفاق نظر وجودداشته باشد نادر است، ولی حداقل در این خصوص كه این دو به یكدیگر مرتبط هستند اتفاق نظر وجود دارد. این ارتباط در قالب‌های مختلفی بیان شده است.

گفتارهای زیر همه به نحوی دلالت براین ارتباط اساسی بین پول و طلا دارند:

- جدا از اینكه یك معدن دارای چه نوع ماده معدنی است، معدن كاری آن برای دستیابی به طلاست.

- قیمت طلا نه فقط از طریق میزان عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود، بلكه از طریق میزان عرضه و تقاضا برای سرمایه و اعتبار (پول) به منظور رهایی از ركورد اقتصادی نیز كنترل می‌شود.

- اگر بخواهیم در اصلاح پایداری قیمت‌ها و اعتماد به پول رایج خاصی موفق باشیم باید ارتباط آن را با طلا تقویت كنیم.

- تحت شرایط ثابت از نرخ مبادلات پولی، حتی با رشد اقتصادی بسیار سریع، موازنه مالی جهان وقتی قابل حصول است كه افزایش كل ذخایر پولی بین المللی منطبق بر افزایش تولید طلا باشد نه منطبق بر افزایش یك نوع ذخیره پولی خاص مانند دلار.

به رغم مشكلات موجود در تخمین حوادث سیاسی كوتاه مدت در جهان و اثرات آن در قیمت و تولید طلا در بازار آزاد، می‌توان طلا را به عنوان یك شاخص حساس نسبت به شرایط ملی و بین‌المللی معین از قبیل تورم و یا جنگ معرفی كرد. برای مثال در دو سه دهه اخیر به طور آشكار قیمت طلا و نفت تاحدود زیادی به موازات یكدیگر تغییر كرده است، ولی این رابطه ممكن است دردرازمدت قابل دوام نباشد.

بر اساس داده‌های موجود ارزش نسبی طلا در ارتباط با عوامل زیر تعیین می‌شود:

- نرخ تورم و سایر عوامل موجد ناپایداری اقتصادی مانند نرخ بهره بانكی

- هزینه تهیه سرمایه و سود حاصل از دارایی‌های دیگر.

- كوشش برای توسعه و بازاریابی

- ارزش طلا  نسبت به سایر اجناس.

- چشم انداز وضعیت عرضه و تقاضا برای طلا

- بازارهای طلا

 بین تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان طلا بازارهای كلیدی فعال می‌باشند كه در سطح جهانی و منطقه‌ای پراكنده‌اند. تولیدات آفریقای جنوبی كه بزرگترین تولیدكننده طلا در جهان است، به بازارهای لندن و زوریخ سرازیر می‌شود.

تولیدات آمریكای شمالی به بازارهای نیویورك و تورنتو انتقال می‌یابد. تولیدات به استرالیا به هنگ‌كنگ، سنگاپور و ژاپن می‌رود. معامله كنندگان عمده در بازار طلای جهان، یا موسسات بانكی هستند یا موسسات تجاری‌ای كه بانك‌ها سهامداران عمده آنها می‌باشند. بدین لحاظ از نظر مالی در سطح بسیار بالایی هستند.

کلمات کلیدی:ذوب طلا,ذوب فلزات قیمتی,کوره ذوب طلا,کوره برقی,کوره ذوب فلزات گرانبها، کوره ذوب فلزات، کوره ذوب طلا، کوره ذوب نقره، کوره برقی، کوره برقی ذوب فلزات، کوره برقی طلا، کوره برقی نقره، کوره ذوب قابل حمل، بوته ذوب فلزات، کوره , کوره ذوب فلزات گرانبها , کوره ذوب طلا , ذوب طلا , کوره الکترونیکی، ذوب نیک, کوره ذوب طلا,بوته ذوب,ذوب فلزات قیمتی؛ذوب طلا،بوته ذوب طلا.